O Klubie

Ro­ta­ry jest świa­to­wą or­ga­ni­za­cją po­za­rzą­do­wą, cha­ry­ta­ty­wną, mię­dzy­na­ro­do­wą hu­ma­ni­tar­ną z po­nad 1.2 mili­ona człon­ka­mi zrze­szo­nymi w 34.500 klu­bach Ro­ta­ry w po­nad 200 kra­jach i re­gio­nach geo­gra­ficz­nych. Dzi­siaj w Pol­sce za­an­ga­żo­wa­nych w ak­cje cha­ry­ta­tyw­ne or­ga­ni­zo­wa­ne przez ro­tar­ian jest 1.770 człon­ków zrze­szo­nych w 78 klu­bach. Jed­nym z nich jest nasz klub, naj­star­szy i naj­więk­szy w Wiel­ko­polsce.

Człon­ko­wie RC Poz­nań to męż­czyź­ni i ko­bie­ty o róż­no­rod­nych za­wo­dach – przed­się­bior­cy, na­u­kow­cy, re­pre­zen­tan­ci róż­nych pro­fesji, któ­rych łą­czy wspól­ny cel u­czy­nie­nia świa­ta lep­szym przez służ­bę hu­ma­ni­tar­ną, któ­rzy swo­ją pra­cą i pos­ta­wą ma­ją pro­mo­wać nor­my ety­czne i dzia­ła­nie pro­spo­łeczne.

RC Poznań pow­stał w 1990 roku z inic­jatywy prof. Zbi­gnie­wa Mły­nar­ka i pro­fe­sora Ge­rar­da Stra­bu­rzyń­skiego, jako trzeci wiel­ko­pol­ski klu­b Ro­ta­ry, po de­ka­dzie współ­pra­cy po­mię­dzy prof. Mły­nar­kiem z Aka­demii Rol­ni­czej w Poz­na­niu a ośrod­kami ro­ta­riań­skimi z Ho­landii i Fran­cji. W 1986 r. padł po­mysł utwo­rzeniu klubu w Pozna­niu.

Działal­ność re­akty­wo­wa­nych po 1989 r. klu­bów Ro­ta­ry w Pol­sce po­cząt­ko­wo wy­od­ręb­nio­na zo­sta­ła jako część dy­stry­ktu szwedz­kiego nr 2390. Po pow­sta­niu do­sta­tecz­nej ilo­ści klu­bów w Pol­sce w 1995 utwo­rzo­no dys­trykt pol­ski nr 2230, prze­kształ­cony nas­tęp­nie w 1999 w dys­trykt między­na­ro­do­wy o tym sa­mym nu­merze, zrze­sza­jąc­y obec­nie 73 kluby z Polski, 44 z Ukra­iny i 3 z Białorusi.

RC Poznań powstał jako klub wy­bit­nie eli­tarny, skupia­jący na po­cząt­ku dzia­łal­ności po jed­nym przed­sta­wi­cielu z róż­nych pro­fesji. Klub miał być zes­połem ludzi, któ­rych ce­chą wspó­lną jest chęć nie­sie­nia po­mocy in­nym. Te­raz klub po­sze­rza swe sze­regi, rów­nież przyj­mu­jąc do skła­du kobiety.

Środo­wisko Ro­ta­ry Club Poz­nań jest otwarte, demo­kra­tycz­ne, apoli­tyczne, akoniun­kturalne. Człon­ków i człon­kinie łączy przy­jaźń „rota­riańska”.

30 lat RC Poznań

Film podsumowuje 30 lat działalności Rotary Club Poznań.

Rotary Club Poznań był trzecim klubem ruchu Rotary w Polsce, ale pierwszym w stolicy Wielkopolski. Powstał w 1990 roku. Skupia uczonych różnych specjalności, ludzi biznesu i lekarzy. Ich wspólnym celem jest pomaganie potrzebującym. Jego aktualnym 25. prezydentem jest poznański przedsiębiorca Wojciech Górski. Z okazji 25. prezydencji członkowie Rotary Club Poznań oraz ich goście spotkają się w sobotę w Scenie na Piętrze na wieczorze “Pin-Up Picnic”. Wśród najważniejszych inicjatyw RC Poznań Wojciech Górski wymienia m.in. wielostronną pomoc dla Domu Dziecka w Szamocinie, w tym wspólnie z RC Fryburg-Sensse ze Szwajcarii zakup samochodu przystosowanego do przewozu dzieci na wózkach inwalidzkich, trwającą od 1993 roku do dziś akcję “Szklanka mleka” dla Szkoły Podstawowej nr 40 w Poznaniu, wyposażenie wspólnie z RC Winston-Salem USA w sprzęt terapeutyczny dwóch sal w Zespole Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu oraz wspólnie z RC Poznań Starówka i RC Puszczykowo zakup mikrobusu do przewozu dzieci z Ośrodka Opieki dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Ufundowano też wieloletnie stypendium dla jednej ze studentek z Ukrainy. Środki na swoją działalność rotarianie pozyskują m.in. dzięki organizacji koncertów i bali charytatywnych.

Głos Wielkopolski (źródło)

Najważniejsze działania

2017

 • Nepal: kontynuacja projektu we współpracy z Rotary Club Braunschweig-Hanse i Rotary Club Kathmandu
 • Ufundowanie wizyty w muzeum ICHOT międzynarodowej wycieczce uczniów International School z Poznania

2016

 • Poznań: donacja na rzecz darmowej dystrybucji “Księcia Szaranka”, czyli tłumaczenia “Małego Księcia” na gwarę poznańską
 • Nepal: Pomoc w odbudowie szkół w nepalskich wioskach, 15 łazienek z czystą wodą dla 6000 dzieci (budżet pomocy: 60.000 USD) we współpracy z RC Kathmandu North East, RC Braunshweig oraz Rotary Foundation
 • Nepal: Ufundowanie corocznej nagrody finansowej dla najlepszego ucznia w 2 szkołach w Nepalu (Wojciech Górski, członek RC Poznań)

2013

 • Poznań: Współfinansowanie Festiwali Teatrów Licealnych „Marcinek”
 • Poznań: Podjęcie współpracy z RC Braunschweig-Hanse

2012

 • Poznań: Ufundowanie dwunastoosobowego minibusa dla szkoły dla niewidomych w Owińskach

2010

 • Szamocin: Pomoc dla Domu dziecka, we współpracy z klubem ze Szwajcarii (m.in. zakup samochodu)

2009

 • Poznań: Ufundowanie 3 stypedniów dla chorych studentów (sfinansowanie dokończenia nauki)

2008

 • Poznań: Wsparcie dla Szkoły specjalnej nr 103 w Poznaniu (m.in. zakup sprzętu do rehabilitacji), we współpracy z Rotary Club Winston-Salem (USA)

2007

 • Gołęczów: Wyposażenie świetlicy Akademii Młodego Strażaka w Gołęczowie (sprzęt audio-video); fundowanie lekcji języka angielskiego dla uczniów
 • Przygotowanie wielkanocnych i bożonarodzeniowych paczek świątecznych dla 25 samotnych, zasłużonych twórców kultury w Poznaniu. Pierwsze paczki dostarczały dzieci członków klubu
 • Zakup dla Szpitala Dziecięcego Akademii medycznej kapnografu z pulsoksymetrem
 • Dofinansowanie Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy na dokończenie Hospicjum dla osób nieuleczalnie chorych
 • Zakup – wspólnie z klubem norweskim w Nesbru oraz Rotary Foundation w Evanston (USA) - samochodu Renault Kangoo dla Hospicjum Domowego w Poznaniu (tzw. matching grant)
 • Wspólnie z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej organizacja Lektorium Wiedzy o Unii Europejskiej dostępnego dla mieszkańców Poznania

1994

 • Bnin: Objęcie opieką Domu Dziecka w Bninie k. Kórnika (m.in. organizowanie apartamentów, gdzie można było scalić rodziny)

1991

 • Poznań: Wyposażenie szkoły im. Erazma z Rotterdamu w środki audiowizualne (telewizor, komputery) przez Rotary Oranjewoud - wprowadzającym nasz klub do Rotary International
 • Zabrze: Wsparcie finansowe formującej się fundacji prof. Religi
 • Poznań: Fundowanie stypendiów dla zdolnych młodych studentów (np. wyjazdy stypendialne do Moskwy dla muzyków)
 • Poznań: Wprowadzenie akcji „szklanka mleka” w szkole podstawowej
 • Poznań: Ufundowanie stypendium krótkoterminowego dla młodego lekarza – pobyt w klinice w Holandii, oraz geotechnika – pracownika Akademii Rolniczej w Poznaniu - pobyt w Delft University. Fundatorzy: Rotary Oranjewoud i firma A.P. van den Berg.

Prezydenci

 • 2022/2023 Dariusz Paszkowski
 • 2021/2022 Wojciech Majchrzycki
 • 2020/2021 Jacek Grala
 • 2019/2020 Zbigniew Leszczyński
 • 2018/2019 Zdzisław Kubiszewski
 • 2017/2018 Wojciech Smorawiński
 • 2016/2017 Piotr Banaszyk
 • 2015/2016 Paweł Bugajny
 • 2014/2015 Wojciech Górski
 • 2013/2014 Ryszard Stefanowski
 • 2012/2013 Paweł Bugajny
 • 2011/2012 Ryszard Stefanowski
 • 2010/2011 Bogusław Zalewski
 • 2008/2009 Wojciech Guzikowski
 • 2008/2009 Stanisław Sipiński
 • 2007/2008 Wojciech Guzikowski
 • 2006/2007 Krzysztof Walenty Pawłowski
 • 2005/2006 Andrzej Kazimierz Jóźwiak
 • 2004/2005 Paweł Izydor Sobaszkiewicz
 • 2003/2004 Andrzej Hofman
 • 2002/2003 Andrzej Stanisław Patalas
 • 2001/2002 Stanisław Szołkowski
 • 2000/2001 Andrzej Wituski
 • 1999/2000 Wojciech Paweł Kasprzak
 • 1998/1999 Aleksander Siepnewski
 • 1997/1998 Maciej Gembicki
 • 1996/1997 Tadeusz Trawczyński
 • 1995/1996 Jacek Izydor Fisiak
 • 1994/1995 Edmund Jan Flaczyk
 • 1993/1994 Henryk Jerzy Helak
 • 1992/1993 Adam Wincenty Smorawiński
 • 1991/1992 Zbigniew Młynarek
 • 1990/1991 Gerard Straburzyński